இறையின் துளி

நட்பு மட்டுமே ஆன்மாவாக மாறி நிறைந்து ஒளிரும் கண்களுடன் நட்பேயான வாலுடன் நட்பேயான காதுகளுடன் நட்பேயான குரைப்புடன் நட்பேயான குளிர்நாசியுடன் என் கண் முன்னால் ஒரு நாய் நின்றது. ‘நான் உனக்கு’ என்றது. ‘நீயே நான்’ என்றது. ‘நீ என்னை நம்பலாம், எந்த இறைவனுக்கும் நிகராக’ என்றது. ‘ஏனென்றால் இறையெனப்படுவது ஒன்று உண்டென்றால் அது ததும்பிச் சொட்டிய ஒரு துளியே நான்!’

~ ஜெயமோகன் (யானை டாக்டர் p. 27)

Posted in Quotes | Tagged | Leave a comment

சாயந்திரம் கை பிடித்து :: அது என்ன?

Traditional Butter Churn (cc) ILRI

Traditional Butter Churn (cc) ILRI

விடுகதை:
சாயந்திரம் கை பிடித்து
சாமத்தில் கருத்தரித்து
விடியும்போது தாயையும் பிள்ளையையும் பிரிச்சு விட்டாச்சு.
அது என்ன?

விடை: Continue reading

Posted in Society | Tagged | Leave a comment

The Habit Loop: Cue, Routine, Reward, and a Dash of Craving

Read and loved The Power of Habit: Why We Do What We Do In Life and Business

Excerpt from NPR’s How You Can Harness ‘The Power Of Habit’

… Charles Duhigg, a business reporter for The New York Times, explains how some companies have achieved enormous success by altering people’s habits. By luck or design, they’ve been tapping into a powerful psychological pattern: the “habit loop.” Continue reading

Posted in Social Change, Society | Leave a comment

Rani Rashmoni, a Path-Breaking Revolutionary

Rani Rashmoni statue at the Esplanade, Kolkata (cc) Wikimedia Commons

Rani Rashmoni statue at the Esplanade, Kolkata (cc) Wikimedia Commons

India’s independence struggle is a long, hard struggle filled with many heroes and some heroines who have attained almost mythical status in the decades that have since passed. However, it is easy to forget that many acts of individual courage and small victories led to the massive success on Aug 15, 1947.

Here is one such individual and victory Continue reading

Posted in Social Change | Tagged , , | Leave a comment

Criticizing with Kindness

my religion is kindness (cc)  sharyn morrow

my religion is kindness (cc) sharyn morrow

Criticism is always a hard thing to do. Actually, let me rephrase that. Good criticism is hard. In my mind, good criticism is the kind that enables a discussion around something which allows BOTH parties to learn from each other and evolve their views/actions without feeling like they won/lost. That one is really difficult to do since we all get caught up in “I am right, you are wrong, and I will prove it so you can become better” mentality that only results in everyone feeling hurt enough to further dig in to their own positions even more strongly than before.

Brain Pickings, one of the best aggregator for all-things thoughtful and interesting in the world of books, has a great piece: How to Criticize with Kindness: Philosopher Daniel Dennett on the Four Steps to Arguing Intelligently that provides some tips on how to criticize Continue reading

Posted in Society | Tagged | Leave a comment

Fish Good Luck Charm for Anemia

Appropriate technology is working tech + local contextual use…

Iron (cc) Jeff Elkins & The Atlantic

Iron (cc) Jeff Elkins & The Atlantic

The Atlantic’s The Good-Luck Charm That Solved a Public-Health Problem: Warding off anemia with small iron fish provides how it (IT – pun intended) can work.

The public health problem:

In 2008, Christopher Charles was living in Cambodia and researching anemia. The condition, which is commonly caused by iron deficiency, afflicts roughly half of Cambodia’s children and pregnant women.

Continue reading

Posted in Social Change | Tagged | Leave a comment